ALGEMENE
VOORWAARDEN

  1. DEFINITIES

1.1 De Klant. De opdrachtgever van EPIX – Digital Agency wordt aangeduid als de Klant.

1.2 Het Bureau. Het Bureau verwijst naar de opdrachtnemer: EPIX – Digital Agency.

1.3 Opdracht. De vraagstelling van Klant aan Bureau.

1.4 Debriefing. Het Bureau zet de Opdracht op papier. In de Debriefing wordt vastgelegd: de visie van Bureau op de Opdracht, hoe het Bureau de opdracht heeft geïnterpreteerd, en zal uitvoeren, de aanpak van de Opdracht in fasen, en de bijbehorende kosten. In de debriefing staat ook een indicatie voor de planning, verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden en vermelding van de betalingscondities. De Debriefing moet altijd door de Klant worden ondertekend voor akkoord, voordat de uitvoering van de Opdracht door het Bureau start.

1.5 Offerte. Een offerte is een verkorte versie van de Debriefing, waarin de werkzaamheden voor de Opdracht en de bijbehorende kosten zijn vermeld. Deze wordt op verzoek van de Klant verstrekt.

1.6 Materialen. Alle ontwerpen, teksten, concepten, beschrijvingen, rapporten, adviezen, artistieke prestaties, schetsen, films en andere materialen die het Bureau in verband met een Opdracht ontwikkelt of doet ontwikkelen.

 

  1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Debriefings en Offertes van het Bureau en op eventuele andersoortige overeenkomsten gesloten tussen Klant en Bureau.

2.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien het Bureau niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het Bureau in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

2.4 Bepalingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

 

  1. DEBRIEFINGS & UITVOERING OPDRACHT

3.1 De Debriefing moet altijd door de Klant worden ondertekend voor akkoord, voordat de uitvoering van de Opdracht door het Bureau start.

3.2 Een Opdracht wordt geacht door het Bureau te zijn aanvaard en door de Klant te zijn verleend hetzij door een schriftelijke goedkeuring van de Debriefing door de Klant, hetzij door een schriftelijke bevestiging van de Opdracht aan het Bureau, hetzij doordat het Bureau in opdracht van de Klant met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Opdracht aanvangt.

3.3 Indien de werkzaamheden in het kader van de Opdracht door het Bureau zijn aangevangen zonder voorafgaande schriftelijke vastlegging, is de inhoud van de Debriefing die naderhand wordt opgesteld, samen met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bepalend voor de inhoud van de Opdracht. Het Bureau zal de Klant van het verloop van de gemaakte kosten op de hoogte houden en zal de Klant van een eventueel dreigende overschrijding van het in de Debriefing geoffreerde bedrag in kennis stellen.

3.4 Indien het Bureau op verzoek van de Klant enige prestatie verricht die onderdeel is van een reeds uitgebracht Debriefing, die nog niet is goedgekeurd door de Klant, zal de Klant het Bureau daarvoor betalen conform het door het Bureau opgegeven bedrag.

3.5 Indien de Klant na afronding door het Bureau van de overeengekomen Opdracht, de uit de betreffende Opdracht resulterende Materialen aanvaardt, zullen eventuele met betrekking tot deze Materialen naderhand uit te voeren werkzaamheden door het Bureau apart worden begroot en gefactureerd.

3.6 Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige (af)levering dient het Bureau derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim verkeert.

3.7 Het Bureau behartigt de belangen van de Klant binnen de grenzen van de verstrekte Opdracht. Het Bureau spant zich daarbij in om de werkzaamheden conform de wensen van de Klant uit te voeren. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen, staat het het Bureau te allen tijde vrij om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en vorm te geven.

 

  1. OPDRACHTEN EN WIJZIGINGEN

4.1 Gewenste wijzigingen in verstrekte Opdrachten dienen tijdig en schriftelijk aan het Bureau worden medegedeeld. Indien de Klant dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de Klant. Door de Klant mondeling medegedeelde wijzigingen, die het Bureau vervolgens uitvoert zonder deze schriftelijk vast te leggen, zijn voor risico van het Bureau.

4.2 Wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door het Bureau, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit het uitvoeren van de gewenste wijzigingen.

4.3 Meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste respectievelijk ten gunste van het Bureau.

4.4 Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door het Bureau worden overschreden.

4.5 Omvangrijke wijzigingen, die de Opdracht in grote mate veranderen ten opzichte van de werkzaamheden die omschreven zijn in de oorspronkelijke Debriefing, leiden tot het uitbrengen van een aangepaste Debriefing en kostenindicatie. Deze aangepaste Debriefing dient eerst te worden goedgekeurd, voordat met het uitvoeren van de wijzigingen wordt gestart door het Bureau.

 

  1. ANNULERING, OPSCHORTING

5.1 Het Bureau is gerechtigd een Opdracht niet te aanvaarden indien zij daar aanleiding toe ziet. Tot één week na goedkeuring van de Debriefing door de Klant, is het Bureau gerechtigd een Opdracht te annuleren, in welk geval het Bureau niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Klant reeds vooruitbetaalde.

5.2 Mocht de Klant om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de Opdracht gereed is, dan is de Klant verplicht aan het Bureau alle reeds door het Bureau in redelijkheid gemaakte kosten waaronder begrepen de reeds bestede uren, tegen de in de Debriefing vermelde kosten, en alle door het Bureau dientengevolge aan derden verschuldigde kosten, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan het Bureau toekent. De op het moment van annulering verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die de Klant heeft op het Bureau.

5.3 Het Bureau is gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten of te staken, indien de Klant de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft de verlangde zekerheid te stellen.

5.4 Het Bureau en de Klant zijn gerechtigd de Opdracht te annuleren of staken in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere partij.

5.5 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de onderneming van de Klant of indien de Klant weet dat één van deze situaties zich zal gaan voordoen, is de Klant verplicht het Bureau hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

  1. BETALING

6.1 Het Bureau factureert per Opdracht. Deelfacturering vooraf (50%) geschiedt binnen 15 dagen na goedkeuring van de Debriefing. Deelfacturering achteraf (50%) geschiedt zo mogelijk binnen 15 dagen na de maand waarin de werkzaamheden in het kader van de Opdracht door het Bureau zijn afgerond. Het Bureau is gerechtigd tot voor- of deelfacturering indien de werkzaamheden een waarde van meer dan EUR 2.500 vertegenwoordigen, of voor zover de omvang en de aard van de werkzaamheden dit naar haar oordeel vereisen.

6.2 De Klant voldoet de facturen binnen veertien dagen na factuurdatum.

6.3 Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding of verrekening geschieden op een door het Bureau aan te wijzen bankrekening. De Klant heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

6.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van het Bureau op de Klant uit welken hoofde onmiddellijk en geheel opeisbaar. De Klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

6.5 Alle kosten, waaronder maar niet beperkt tot de juridische kosten en de (buiten)gerechtelijke kosten, die het Bureau maakt met betrekking tot het incasseren van verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de staffel die is vastgelegd in het kader van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

 

  1. INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Alle resultaten van de door het Bureau ten behoeve van de Klant uitgevoerde werkzaamheden worden geacht beschermd te zijn door intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten en industriële eigendomsrechten (hierna “intellectuele eigendomsrechten”). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van alle werkzaamheden bij, en worden zo nodig hierbij overgedragen aan, het Bureau. Indien een van de bovengenoemde rechten uitsluitend kan worden verkregen door middel van registratie, dan zal het Bureau daar uitsluitend toe gerechtigd zijn.

7.2 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Bureau de resultaten van de werkzaamheden te wijzigen, dan wel op andere wijze te gebruiken dan expliciet overeengekomen. De Klant vrijwaart het Bureau voor alle door haar geleden schaden en/of aanspraken van derden terzake enig ander gebruik dan overeengekomen.

7.3 De Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de resultaten van de werkzaamheden kunnen uitsluitend aan de Klant worden overgedragen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

7.4 Het Bureau blijft ook na een eventuele overdracht van de rechten als in het voorgaande lid bedoeld gerechtigd om (met inachtneming van de rechten van derden) het resultaat van de Opdracht aan te wenden voor inzending voor prijzenfestivals, cursorische, museale en redactionele doeleinden, (niet-) commercieel intern gebruik en (historische) zelfpromotie van het Bureau. De gerechtigdheid van het bureau geldt tevens voor de Klant en voor anderen die een wezenlijke creatieve of technische bijdrage hebben geleverd.

7.5 Indien en voor zover de Klant aan al diens contractuele verplichtingen voldoet, verleent het Bureau aan de Klant een exclusieve licentie om het werk en/of het geleverde te gebruiken in overeenstemming met het doel en de tussen Klant en Bureau overeengekomen periode, gebied en media. Indien Klant en Bureau ter zake niets nader zijn overeengekomen dan is de licentie beperkt tot het eerste gebruik van het werk.

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID EN EXONERATIE

8.1 De Klant staat jegens het Bureau in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die de Klant heeft verstrekt aan het Bureau omtrent zichzelf en haar producten, diensten en/of merken en vrijwaart het Bureau voor alle aanspraken van derden terzake.

8.2 Het Bureau is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die hun oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van de Klant en/of van door of namens de Klant ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot de volgende gevallen:

– het niet of niet tijdig aanleveren van materiaal, juiste gegevens of informatie;

– tekortkomingen in ontwerpen die voor de voltooiing van de Opdracht reeds door de Klant zijn goedgekeurd of waarvan de Klant heeft nagelaten deze (desgevraagd) voor de voltooiing van de Opdracht goed te keuren;

– het vervoer van werken en/of goederen;

– tekortkomingen ten aanzien van (betalings)verplichtingen, waaronder mede begrepen het niet tijdig en/of niet volledig voldoen van de aan derden verschuldigde bedragen;

– fouten in en/of bij de plaatsing van advertenties, drukwerk of andere media.

8.3 De aansprakelijkheid van het Bureau bedraagt nooit meer dan het bedrag dat het Bureau bij de Klant in rekening heeft gebracht voor de door het Bureau uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de Opdracht, verminderd met out-of-pocket kosten, (voorgeschoten) kosten en bedragen al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden.

8.4 Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van het Bureau komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na beëindiging van de werkzaamheden respectievelijk voltooiing van de Opdracht. Het Bureau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.5 Behoudens opzet of grove schuld van de vennoten van het Bureau bij de keuze van in te schakelen derden (toeleveranciers of specialisten) is de aansprakelijkheid van het Bureau voor schade als gevolg van werkzaamheden van door het Bureau geselecteerde derden beperkt tot de bedragen die het Bureau op deze derden kan verhalen. Het Bureau zal zich in voorkomende gevallen inspannen om een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derden te verkrijgen.

 

  1. OVERMACHT

9.1 Als het Bureau door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand een maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de werkzaamheden in het kader van de Opdracht schriftelijk te annuleren of op te schorten. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als het Bureau als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9.2 Onder overmacht van het Bureau wordt verstaan elke van de wil van het Bureau onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van het Bureau kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het verstrekken of aanvaarden van de Opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door het Bureau of haar toeleveranciers of diens toeleveranciers of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van overheidsinstanties.

 

  1. SLOTBEPALINGEN

10.1 Het Bureau mag de in een Debriefing of Offerte met de Klant omschreven rechten en verplichtingen aan derden overdragen. Het Bureau is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden. De Klant kan rechten en verplichtingen uit enige Debriefing of Offerte niet aan derden overdragen, tenzij het Bureau hier schriftelijk toestemming voor geeft.

10.2 Een Debriefing of Offerte, inclusief deze Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van de Klant en het Bureau, en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen of gedragingen van partijen.

10.3 Op deze Voorwaarden, en op alle Debriefings en Offertes, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Debriefing of Offerte of deze Voorwaarden, zijn bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

10.4 Indien en voor zover op enige bepaling van deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingende wettelijke bepaling, het onredelijk karakter van deze Voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.

10.5 Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling van het Bureau aan de Klant worden gewijzigd. Wanneer de Klant hier niet binnen 30 dagen na mededeling bezwaar tegen maakt, zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe Debriefings en Offertes van toepassing, en ook op alle nog lopende Debriefings en Offertes, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.